Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ MXH iThethao.vn

I. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thỏa thuận này quy định về việc tổ chức, quản lý và hoạt động của mạng xã hội (iThethao.vn) iThethao.vn, bao gồm việc cung cấp, chia sẻ, bình luận các thông tin, bài viết, hình ảnh, video clip, … liên quan đến lĩnh vực thể thao cho những người sử dụng Internet.

2. Thỏa thuận này được áp dụng đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội – CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ 3S QUỐC TẾ (3S INTEME) và những người tham gia mạng xã hội iThethao.vn có hoặc không có đăng ký thành viên.

II. Mục đích của Thỏa thuận

1. Thỏa thuận này đưa ra những nguyên tắc chung cho các bên khi tham gia vào mạng xã hội iThethao.vn nhằm điều chỉnh các hành vi của từng bên, đảm bảo mỗi bên đều nắm rõ quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật và tôn chỉ hoạt động của mạng xã hội (iThethao.vn) iThethao.vn.

2. iThethao.vn hướng tới là kho cung cấp mọi thông tin liên quan đến lĩnh vực thể thao dưới dạng các bài viết, hình ảnh, video clip, … (gọi chung là các “Nội dung”) do đó, chỉ cần các Nội dung không vi phạm các quy định của pháp luật cũng như các điều khoản của thỏa thuận sử dụng dưới đây, các thành viên có thể lựa chọn đăng tải, chia sẻ, bình luận bất kỳ Nội dung liên quan đến lĩnh vực thể thao nào mình yêu thích.

III. Các điều khoản cơ bản

1. Các nội dung cấm trao đổi trên mạng xã hội (iThethao.vn) iThethao.vn

Các thành viên phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về các nội dung do chính mình đưa vào, lưu trữ lên mạng xã hội (iThethao.vn) iThethao.vn hoặc truyền đi từ iThethao.vn. Các nội dung mà thành viên đưa lên phải đảm bảo không vi phạm các điều cấm của Pháp luật về cung cấp, sử dụng thông tin trên trang mạng xã hội. Cụ thể là không thuộc các hành vi bị cấm tại điều 5, Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng:

a. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:

- Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

- Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

- Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

- Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

- Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

- Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

- Các nội dung vi phạm điều cấm khác của pháp luật.

b. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

c. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, hoạt động hợp pháp của hệ thống bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

d. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

e. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm mã độc, vi – rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

2. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia mạng xã hội (iThethao.vn) iThethao.vn

2.1. Quyền của người sử dụng

a. Được thiết lập tài khoản và trang thông tin cá nhân của mình;

b. Đăng tải, chia sẻ và bình luận các thông tin mình yêu thích trên iThethao.vn;

c. Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo quy định của iThethao.vn và quy định của pháp luật.

2.2. Nghĩa vụ của người sử dụng

a. Tự bảo mật tài khoản đã được tạo của mình. Lưu ý: Khi đăng ký tài khoản, người sử dụng phải cam kết hoặc (i) có đủ tuổi luật định để xác lập thỏa thuận có tính ràng buộc và không phải là người bị ngăn cấm tiếp nhận các Dịch vụ theo pháp luật hiện hành đối với địa điểm của người sử dụng hoặc theo phạm vi pháp luật liên quan khác, hoặc. Trường hợp người sử dụng internet dưới 14 tuổi và chưa có hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó(ii) người sử dụng đã có sự chấp thuận trước của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người sử dụng để sử dụng Dịch vụ theo quy định và phù hợp với thỏa thuận này;

b. Cung cấp các thông tin chính xác, cập nhật và tự chịu trách nhiệm về các thông tin đó;

c. Tuân thủ thỏa thuận cung cấp và sử dụng của iThethao.vn và các quy định chung của pháp luật;

d. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên iThethao.vn;

e. Không đăng tải, bình luận các nội dung thiếu văn hóa, vi phạm về thuần phong mỹ tục cũng như vi phạm các quy định về nội dung thông tin trên mạng xã hội của pháp luật;

f. Không gắn, chèn hay cài đặt bất cứ siêu liên kết, tệp tin, từ khóa bị giấu hay từ khóa không thích hợp (bao gồm nhằm mục đích hoặc có tính chất lừa dối và/hoặc lan truyền virus, phá hoại hoặc các mục đích không phù hợp với quy định sử dụng mạng xã hội của iThethao.vn và của pháp luật) nào cho các bài viết, hình ảnh (post) đăng trên Website;

g. Không thực hiện các thao tác nhằm cản trở, ngăn chặn, xâm nhập vào một tài khoản khác;

h. Không gây thiệt hại, phá hoại, làm suy yếu hoặc hư hại dịch vụ và website iThethao.vn;

i. Không làm hỏng, vô hiệu hoá hoặc có những xâm phạm khác vào các tính năng bảo mật hoặc các chức năng ngăn chặn, cấm sử dụng, sao chép các nội dung và tôn trọng các qui định về giới hạn sử dụng của iThethao.vn;

j. Các nghĩa vụ khác quy định tại Thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

3. Quyền và nghĩa vụ của 3S INTEME

3.1. Quyền của 3S INTEME

a. Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội;

b. Xây dựng và quản trị hệ thống iThethao.vn theo đúng tiêu chí đã đề ra;

c. Áp dụng biện pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định của iThethao.vn và các hành vi vi phạm quy định pháp luật;

d. Sửa chữa, nâng cấp hệ thống và không phải thông báo trước cũng như chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào phát sinh trong quá trình sửa chữa, nâng cấp hệ thống;

e. 3S INTEME sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên website, bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc người dùng truy cập hoặc sử dụng thông tin trên website. Vì vậy, người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hậu quả của việc sử dụng website;

f. Các nội dung trên website là do người sử dụng đưa lên và 3S INTEME hoàn toàn không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến bản quyền/sở hữu trí tuệ hay bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan;

g. (iThethao.vn) iThethao.vn tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, 3S INTEME có quyền lược bớt, hoặc xóa bỏ một phần hoặc toàn bộ các nội dung của người sử dụng nếu xét thấy nội dung được đưa lên website vi phạm thỏa thuận sử dụng, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý.

3.2. Nghĩa vụ của 3S INTEME

a. Thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng;

b. Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác;

c. Thông báo công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng trên (iThethao.vn) iThethao.vn;

d. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm;

e. Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

f. Thiết lập bộ phận rà soát nội dung và cảnh báo cho các thành viên về nội dung có thông báo vi phạm;

g. Đảm bảo có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của người dùng đối với việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội theo quy định của Bộ thông tin và truyền thông;

h. Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người cung cấp thông tin trên mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân theo quy định mới được cung cấp thông tin trên mạng xã hội (iThethao.vn) iThethao.vn;

i. Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

j. Tuân thủ các quy định chung của pháp luật liên quan đến hoạt động thiết lập mạng xã hội và cung cấp thông tin công cộng trên mạng xã hội.

4. Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội

4.1. Khi một thành viên vi phạm một trong các nghĩa vụ về sử dụng mạng xã hội (iThethao.vn) iThethao.vn, thành viên đó sẽ có thể phải chịu trách nhiệm dưới các hình thức sau:

a. Hình thức 1: Khóa tài khoản 07 ngày được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

- Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác.

- Lôi kéo cộng đồng thành viên có chủ đích bằng các câu view sai phạm, vi phạm văn hóa đạo đức.

b. Hình thức 2: Khóa tài khoản 15 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

- Hành vi giao tiếp: Chát khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động các thành viên khác đến các kênh khác của (iThethao.vn) iThethao.vn để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.

- Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc kích động người khác quấy nhiễu.

- Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.

- Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung trên các kênh, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.

c. Hình thức 3: Khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa vĩnh viễn được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

- Người sử dụng có hành vi lợi dụng (iThethao.vn) iThethao.vn nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc người dùng đặt tên thành viên cá nhân trong phòng cộng đồng trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước, hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn,… có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Người sử dụng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex hoặc đăng tải thông tin về địa chỉ phòng chát sex trực tiếp, video khiêu dâm, tuyên truyền các có nội dung khiêu dâm.

- Thông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng (iThethao.vn) iThethao.vn, người dùng đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

- Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo: giả làm chính thức hoặc các tổ chức, cá nhân; gian lận, lừa đảo tài sản của người khác.

- Phá hoại hệ thống mạng xã hội (iThethao.vn) iThethao.vn: Thành viên lợi dụng việc sử dụng sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat.

- Sử dụng phòng cộng đồng để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

d. Trường hợp quý cơ quan quản lý, người sử dụng hoặc người tham gia phát hiện các nội dung được chia sẻ trên Mạng xã hội (iThethao.vn) iThethao.vn có dấu hiệu vi phạm có thể phản ánh và gửi thông tin cho Ban quản trị theo các cách sau:

Cách 1: Gửi đường link vi phạm tới chỉ email: contact@ithethao.vn

Cách 2: Gọi điện tới số điện thoại của 3S INTEME trong giờ hành chính để thông báo vi phạm: 0906.256.896

Người thực hiện việc thông báo vi phạm phải đưa ra được các căn cứ chứng minh hành vi vi phạm và phải chịu trách nhiệm về thông báo này.

5. Cảnh báo cho người sử dụng các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội (iThethao.vn) iThethao.vn

a. Chia sẻ nội dung và thông tin

- Đối với những nội dung có quyền sở hữu trí tuệ như ảnh và video (nội dung IP), người dùng mặc định cho 3S INTEME bản quyền của người dùng: Người dùng cấp cho 3S INTEME một giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại, miễn phí, toàn cầu để sử dụng mọi nội dung IP mà bạn đăng trên hoặc liên quan tới (iThethao.vn) iThethao.vn. Và kết thúc khi người dùng xóa nội dung IP hoặc tài khoản của mình trừ khi nội dung của người dùng được chia sẻ với người khác và những người đó chưa xóa nội dung đó.

- Khi người dùng xóa nội dung IP, thao tác đó tương tự như làm rỗng thùng rác trên máy tính. Tuy nhiên, người dùng hiểu rằng nội dung bị xóa có thể vẫn còn trong các bản sao lưu trong một khoảng thời gian hợp lý (nhưng sẽ không khả dụng với những người khác).

- Khi người dùng công bố nội dung hoặc thông tin bằng cách điền thông tin cá nhân hoặc cập nhật thông tin cá nhân, có nghĩa là người dùng đang cho phép mọi người bao gồm những người là thành viên của (iThethao.vn) iThethao.vn, truy cập, sử dụng thông tin đó.

- 3S INTEME luôn tiếp nhận phản hồi hoặc các đề xuất khác của người dùng về iThethao.vn nhưng người dùng cần hiểu rằng 3S INTEME có thể sử dụng các phản hồi và đề xuất đó mà không có nghĩa vụ phải đền bù cho người dùng (cũng như người dùng không có nghĩa vụ phải cung cấp các phản hồi và đề xuất đó).

b. An toàn thông tin

3S INTEME nỗ lực hết sức mình để tạo an toàn cho iThethao.vn nhưng 3S INTEME không thể đảm bảo hoàn toàn điều đó. 3S INTEME cần sự giúp đỡ của người dùng để tạo an toàn cho iThethao.vn, với các cam kết sau từ phía người dùng:

Người dùng sẽ không vi phạm quy định như spam trên iThethao.vn.

Người dùng sẽ không tham gia vào hoạt động tiếp thị bất hợp pháp như quảng cáo đồi trụy… trên iThethao.vn.

Người dùng sẽ không tải lên virus hoặc mã độc hại khác.

Người dùng sẽ không hack thông tin đăng nhập hoặc tài khoản của người khác.

Người dùng sẽ không hăm dọa hoặc quấy rối bất kỳ người dùng nào.

Người dùng sẽ không đăng nội dung: có ngôn từ kích động thù địch, mang tính đe dọa hay khiêu dâm; kích động bạo lực hoặc chứa ảnh khỏa thân hoặc hình ảnh bạo lực hay nội dung bạo lực vô cớ.

Người dùng sẽ không dùng (iThethao.vn) iThethao.vn để làm bất kỳ điều gì bất hợp pháp, sai trái, độc hại hoặc phân biệt đối xử.

Người dùng sẽ không làm bất kỳ điều gì có thể làm vô hiệu, quá tải hoặc ảnh hưởng đến hệ thống của iThethao.vn.

6. Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại

6.1. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại giữa những thành viên sử dụng mạng xã hội (iThethao.vn) iThethao.vn, giữa cá nhân là thành viên (iThethao.vn) iThethao.vn với cá nhân, tổ chức không phải là thành viên (iThethao.vn) iThethao.vn.

3S INTEME sẽ đóng vai trò là đơn vị trung gian tiếp nhận và thông báo lại các thông tin cho các bên liên quan về những nội dung được phản ánh. 3S INTEME có thể sẽ hỗ trợ các bên trong việc giải thích các nguyên tắc áp dụng quy định thỏa thuận và pháp luật chung làm cơ sở giải quyết khiếu nại giữa các bên. 3S INTEME trong phạm vi trách nhiệm của mình quy định tại khoản 2, mục III của thỏa thuận này. 3S INTEME không chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin mà các thành viên truyền đưa trên mạng xã hội. Do đó khi phát sinh khiếu nại, trước tiên 3S INTEME có thể ẩn nội dung bị khiếu nại, đồng thời hãy gửi cho 3S INTEME biết nội dung khiếu nại chi tiết và chứng cứ đính kèm qua email hoặc trực tiếp. 3S INTEME sẽ kiểm tra, yêu cầu các bên chứng minh.

Việc khiếu nại, khiếu kiện giữa các cá nhân, tổ chức thông qua các cơ quan pháp luật thì 3S INTEME chỉ đóng vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan và 3S INTEME sẽ tham dự nếu pháp luật có quy định.

Người thực hiện việc thông báo vi phạm phải đưa ra được các căn cứ chứng minh hành vi vi phạm và phải chịu trách nhiệm về thông báo này.

6.2. Giải quyết tranh chấp giữa thành viên sử dụng mạng xã hội (iThethao.vn) iThethao.vn với 3S INTEME

Mọi khiếu nại, khiếu kiện nếu có thì sẽ được 3S INTEME giải quyết trên tinh thần hợp tác, trao đổi giữa các bên. Khi có khiếu nại, vui lòng thông báo cho 3S INTEME qua email, điện thoại, hoặc gửi thư trực tiếp tới địa chỉ mà 3S INTEME niêm yết trên trang chủ mạng xã hội (iThethao.vn) iThethao.vn. 3S INTEME sẽ xem xét và phản hồi sớm nhất nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày tiếp nhận thông tin khiếu nại.

3S INTEME có bộ phận giải quyết khiếu nại tiếp nhận và sẽ phản hồi cho các bạn qua email mà bạn đã sử dụng để đăng ký tư cách thành viên. Trường hợp không đạt được thỏa thuận, một trong hai bên có thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền. Việc khiếu nại đến cơ quan chức năng sẽ phức tạp, chúng tôi khuyến khích các hình thức giải quyết thông qua biện pháp thương lượng.

7. Thu thập và xử lý các dữ liệu cá nhân của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội (iThethao.vn) iThethao.vn

Với mục đích kiểm soát các hoạt động của thành viên trên mạng xã hội (iThethao.vn) iThethao.vn để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa người dùng, báo cáo và cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu, 3S INTEME có tiến hành việc thu thập và xử lý các dữ liệu cá nhân của người sử dụng mạng xã hội (iThethao.vn) iThethao.vn như thông tin đăng ký, lịch sử truy cập….

3S INTEME đảm bảo các thông tin được thu thập của người dùng được sử dụng theo đúng các điều khoản của thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

8. Cơ chế thu thập thông tin và chính sách bảo vệ các thông tin cá nhân của người dùng mạng xã hội (iThethao.vn) iThethao.vn

8.1. 3S INTEME sẽ yêu cầu người sử dụng đăng ký thành viên cung cấp các thông tin cá nhân khi tạo tài khoản và các thông tin này sẽ không bị tiết lộ trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Các thông tin của thành viên chỉ được dùng để:

a. Cung cấp dịch vụ của (iThethao.vn) iThethao.vn. Dịch vụ ở đây bao gồm dịch vụ chính và các tiện ích, … nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của (iThethao.vn) iThethao.vn.

b. Giải quyết các vấn đề hay tranh chấp phát sinh khi thành viên sử dụng dịch vụ (iThethao.vn) iThethao.vn;

c. Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.

8.2. 3S INTEME cam kết không tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của Thành viên khi chưa được sự đồng ý của các thành viên, trừ trường hợp khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước.

8.3. Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, (iThethao.vn) iThethao.vn không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin mà bạn cung cấp trên (iThethao.vn) iThethao.vn sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và (iThethao.vn) iThethao.vn không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn, như các trường hợp bạn tự ý chia sẻ thông tin với người khác.

9. Các điều khoản khác

9.1. Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác

Quyền sở hữu trí tuệ của những nội dung do 3S INTEME đăng tải đều thuộc về 3S INTEME hoặc được cấp phép hợp pháp cho 3S INTEME sử dụng. Trừ phi được sự đồng ý của 3S INTEME, người sử dụng không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của website (iThethao.vn) iThethao.vn hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong (iThethao.vn) iThethao.vn.

Tại các khu vực được phép đăng tải bài viết, người sử dụng có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng 3S INTEME mặc định và người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác của người sử dụng với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, 3S INTEME vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức, các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và các quy tắc quy định trong thỏa thuận này. 3S INTEME có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của gười sử dụng xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

3S INTEME có toàn quyền, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác mà 3S INTEME có trong website (iThethao.vn) iThethao.vn, nội dung của website. Việc sử dụng quyền và sở hữu của 3S INTEME cần phải được 3S INTEME cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, 3S INTEME không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để người sử dụng sử dụng dịch vụ. Và do vậy, người sử dụng không có quyền sử dụng website hoặc dịch vụ của 3S INTEME vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của 3S INTEME trước đó.

Người sử dụng đồng ý để 3S INTEME tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà người sử dụng cung cấp cho 3S INTEME (“Phản hồi”) có liên quan tới (iThethao.vn) iThethao.vn và/hoặc dịch vụ trên (iThethao.vn) iThethao.vn một cách hoàn toàn miễn phí. Người sử dụng từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và/ hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc 3S INTEME sử dụng, tiết lộ, áp dụng, và/hoặc chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả Phản hồi của Người sử dụng.

9.2. Mối liên hệ với các trang khác

Để tạo tiện ích cho người sử dụng, (iThethao.vn) iThethao.vn có thể chứa những liên kết hoặc thông tin của một số trang web của bên thứ ba. Những liên hệ này chỉ được cung cấp như một tiện lợi cho người sử dụng. không bao gồm xác nhận cũng như không có bất cứ sự đại diện nào liên quan đến độ tin cậy, sự chính xác của bất cứ nội dung nào trên các trang web của bên thứ ba. Người sử dụng đồng ý và hiểu rằng khi quyết định truy cập những trang web của bên thứ ba có thể sẽ phải chịu bất cứ thiệt hại, tổn thất nào bị gây ra liên quan tới việc sử dụng hay sự tin tưởng vào bất cứ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào sẵn có hoặc thông qua trang web đó.

9.3 Khước từ đảm bảo

Người sử dụng hiểu rõ và đồng ý rằng:

Do nội dung của trang web được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau do người sử dụng đăng tải, nên người sử dụng sẽ phải hoàn toàn tự chịu rủi ro khi truy cập trang web. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bộ phận quản lý và toàn bộ công nhân viên, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết với (iThethao.vn) iThethao.vn từ chối một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm với trang web. (iThethao.vn) iThethao.vn không cam kết, bảo đảm cho tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung trang web và không có trách nhiệm với bất kỳ: (i) lỗi hoặc sự thiếu chính xác của các thông tin trên trang web; (ii) sự tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng trang web; (iii) bất cứ sự truy cập bất hợp pháp tới/hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính lưu trữ trong đó; (iv) bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba; (v) bất kỳ tổn thất, thiệt hại có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên/hoặc qua trang web.

9.4. Loại trừ trách nhiệm

3S INTEME sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn) về: thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trả thù, hoặc có hậu quả từ bất kỳ lý do nào được liệt kê dưới đây:

a. Nội dung (bao gồm bất kỳ lỗi hoặc sự thiếu chính xác nào trong đó);

b. Những tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại bất khả kháng về tài sản có nguyên nhân từ trang web;

c. Việc sử dụng bất hợp pháp các máy chủ và/hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin cá nhân, các thông tin tài chính chứa trong đó;

d. Bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ trang web của 3S INTEME;

e. Bất kỳ lỗi, virus, phần mềm gián điệp, hoặc những phần mềm tương tự như vậy có thể bị chuyển tới/hoặc từ trang web của 3S INTEME bởi bên thứ ba;

f. Lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc người sử dụng sử dụng nội dung trên hoặc thông qua trang web. Giới hạn trách nhiệm đã nói tới trên đây sẽ áp dụng trong phạm vi điều chỉnh của luật pháp đối với từng trường hợp cụ thể.

g. Ngoài việc có thể trao đổi, chia sẻ, bình luận các bài viết, hình ảnh, video, clip,… Người sử dụng (cá nhân, doanh nghiệp) còn có thể đăng, tìm thông tin mua bán các sản phẩm, dịch vụ. Quá trình giao dịch thực sự là giữa các cá nhân hay doanh nghiệp với nhau, 3S INTEME không thể kiểm soát được chất lượng, độ an toàn, tính xác thực hay hợp pháp của sản phẩm, dịch vụ hay thông tin công ty được đăng tải cũng như không thể tham gia vào những giao tiếp của những người sử dụng với nhau hoặc kiểm soát hành vi của những người tham gia trên (iThethao.vn) iThethao.vn. Người sử dụng tự chịu trách nhiệm về mặt pháp lý cũng như vật chất về các hành vi giao dịch trên (iThethao.vn) iThethao.vn và 3S INTEME không có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại phát sinh từ việc giao dịch các sản phẩm, dịch vụ trên trang Web.

9.5. Thay đổi Thỏa thuận sử dụng

3S INTEME có toàn quyền thay đổi Thỏa thuận sử dụng mà không cần báo trước cho người sử dụng. Với việc tiếp tục sử dụng (iThethao.vn) iThethao.vn sau những sửa đổi đó, người sử dụng mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong Thỏa thuận sử dụng.

9.6. Chấm dứt thỏa thuận

Người sử dụng đồng ý rằng 3S INTEME có thể, tùy theo các trường hợp cụ thể và không cần thông báo trước chấm dứt ngay lập tức thỏa thuận sử dụng. Nguyên nhân của việc chấm dứt này bao gồm nhưng không giới hạn đối với: (i) hành vi vi phạm, xâm phạm hoặc các hành vi có mục đích xấu hoặc vi phạm Thỏa thuận sử dụng hoặc các hướng dẫn hay thỏa thuận liên kết/không liên kết khác, (ii) những yêu cầu của việc thi hành pháp luật hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác, (iii) theo yêu cầu của người sử dụng (loại bỏ Tài Khoản được lập ban đầu), (iv) xóa bỏ hoặc thay đổi Nội Dung nào trên (iThethao.vn) iThethao.vn mà không được có sự đồng ý của 3S INTEME, (v) các vấn đề kỹ thuật hoặc bảo mật đột xuất, (vi) không sử dụng Tài khoản trong thời gian 06 tháng trở lên, và/hoặc (vii) Người sử dụng thực hiện các hành vi lừa dối hoặc các hành vi bất hợp pháp. Việc chấm dứt Thỏa thuận sử dụng và xóa bỏ Tài khoản đối với người sử dụng bao gồm (i) xóa bỏ Tài khoản truy cập vào (iThethao.vn) iThethao.vn, (ii) xóa bỏ mật khẩu và các Nội Dung trong Tài Khoản truy cập, và (iii) ngăn cản việc tiếp tục đăng ký hoặc trở thành Thành Viên hoặc dưới các hình thức khác. Hơn nữa, Người sử dụng đồng ý rằng tất cả các chấm dứt được hình thành từ sự quyết định riêng của 3S INTEME và rằng 3S INTEME không có nghĩa vụ đối với người sử dụng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt thỏa thuận sử dụng.